Vårt sätt att arbeta

Affäridé

Lagerkvist & Partners strävan är att vara marknadens bästa internationella konsulter i företagsledning vad avser kvalitet, kreativitet och lönsamhet för kunden. Vår strävan är att varje projekt för kunden ska ge minst tio gånger investeringen i våra tjänster första året. Verksamheten inriktas på arbetet med analys och genomförande avseende strategiska förändringar, köp och försäljning av företag samt ”management-for-hire”.

För att kunna garantera exklusiviteten i våra lösningar arbetar vi endast åt en aktör per konkurrensområde åt gången. Våra kunder är främst större företag inom industri-, handels- och servicesektorn, vanligen med stor export. Vi eftersträvar att bedriva vår verksamhet med ödmjukhet, moral, artisteri och alltid under sekretess. Verksamheten finns i länder med stor export och utvecklad industriell struktur. Vår lönsamhet bör vara bland de bästa i branschen.

Totalentreprenad

Konsultinsatser i stora projekt kräver ofta kompetenser av olika slag. Kommunikationsfrågorna kräver kanske en PR-byrå. Företagsköp och försäljning kräver nationella och internationella jurister, revisorer och skatteexperter. Vid rekryteringar behövs speciella rekryteringskonsulter. Vi åtar oss vid behov att stå för hela konsultinsatsen som totalentreprenör. Vi har ett etablerat internationellt kontaktnät med underkonsulter som vi kan kalla in och för vars kvalitet vi ansvarar. Uppdragsgivaren upphandlar då från en person i ett företag – Lagerkvist & Partners.

Konsulter

Våra konsulter har vanligen lång erfarenhet av ledande befattningar på olika nivåer, från vd till divisionschef eller annan högre chefsposition. Deras bakgrund omfattar också stora, långvariga konsultuppdrag.

Etik

Vi arbetar med de högsta etiska kraven på oss själva. Varje konsult arbetar under sträng sekretess och har i övrigt förbundit sig att följa våra etiska regler, vår ”Code of Conduct”. Kopior av detta dokument finns tillgängligt för våra kunder.

Analys, genomförande, uppföljning

Oavsett hur god analysen är, är det resultaten som räknas. Varje företag behöver en pådrivare – en fri och oberoende sanningssägare som kan fungera som katalysator.

Teori och praktik

Möjligheter och problem kan angripas teoretiskt eller praktiskt. Vi tror att båda infallsvinklarna är lika betydelsefulla och har medarbetare som behärskar bådadera.